Приета Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 година
21.03.2017