Решение № 654 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на поземлен имот за озеленяване с името „Градина Татяна Лолова“

С Решение № 654 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет се именува терен, представляващ ПИ с идентификатор 68134.703.1350 по КККР на Район „Слатина“, одобрени със Заповед № РД18-138/24.07.2017 г., издадена от изпълнителния директор на АГКК, съставляващ УПИ X „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“, по плана на гр.София, СО - Район „Слатина“, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 1817/19.09.2019 година, с името „Градина Татяна Лолова“.

01.08.2022