Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 година

 

С Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 г. се създават нови параграфи в Преходните и заключителните разпоредби на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г.) и Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 23.07.2020 г.), както следва:

Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г.):

§ 8. Децата, които са класирани и записани в общинските самостоятелни детски ясли, следва да постъпят в срок до 14.11.2020 г. в съответната детска ясла с оглед прилагането на Критерий № 5 от Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община: „Дете, което посещава самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване – 1 т.“ при кандидатстване за прием в първа група. След постъпването им децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията ще бъдат извинени служебно за периода, в който Столична община попада в "червена" или "оранжева" зона съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка.

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 23.07.2020 г.):

§ 10. През учебната 2020/2021 година за децата, класирани и записани в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в "червена" или "оранжева" зона съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно.

 

17.11.2020