Решение № 466 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на поземлен имот за озеленяване с името „Градина проф. д-р Александър Чирков“
С Решение № 466 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именува терен на територията на Район „Триадица“, представляващ УПИ I - за озеленяване, кв.379а по плана м. „Буката“ (м. „Зони Г от Главен Градски Център“), от действащ план за регулация, находящ се между бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Витоша“ и ул. „Никола Славков“ до 22 СУ „Георги С. Раковски", отразен в одобрените КККР като ПИ 68134.1001.789 с името „Градина проф. д-р Александър Чирков“.
04.07.2022