Решение № 35 по Протокол № 45 от 13.01.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици на територията на с.Бистрица, Район „Панчарево“ - Столична община
С Решение № 35 по Протокол № 45 от 13.01.2022 г. на Столичния общински съвет се наименуват безименни улици на територията на с. Бистрица, Район „Панчарево“ - Столична община, както следва:

1. Безименна улица от о.т.601а през о.т.605, о.т.610, о.т.615, о.т.620 до о.т.623 по действащия план за регулация на м. „в.з.„Бистрица - Разширение“ с името „ГОРСКИ ПЕЙЗАЖ“;
 
2. Безименна улица съставляваща ПИ с идентификатор 04234.6984.257 и ПИ с идентификатор 04234.6984.830 по КККР на с.Бистрица с името „СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА“.
21.01.2022