ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" обявява Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София" от проектен км 1+061 до проектен км 8+409", на територията на район „Надежда",...

ДП Национална компания
"Железопътна инфраструктура" 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", на основание чл. 34б, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и във връзка с Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет обявява отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София, подробно описани в Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет.

Отчуждаването за изграждане на обекта, представляващ национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, е съгласно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-12 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 14 февруари 2020 г., и подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V-565 „за търговия и обслужване“, УПИ VI – „за озеленяване“ от кв. 12 и УПИ XVIII – „за ЖП ареал“ от кв. 10, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, район „Надежда", одобрен с влязла в сила Заповед № РА50-768 на главния архитект на Столичната община от 28 октомври 2021 г., имоти – частна собственост, намиращи се в гр. София, район „Надежда", Столична община, област София.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имоти – частна собственост, се осигурява от Националната компания "Железопътна инфраструктура".

 

Решение  № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет 

02.06.2022