Приета Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година
25.04.2017