Приети Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община
С Решение № 136 по протокол № 30 от 06.04.2017 г. на СОС са приети Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община
21.04.2017