Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община

 


РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


 

 1. Обща стойност на проектното предложение – 1 050 703.58 лева (БФП – 757 405.52 лева и собствен принос – 293 298.06 лева);
 2. Срок на изпълнение – 18 месеца;
 3. Партньор – Грийнзоун  АС Норвегия;

Целта на Проектът на Столична община има за цел да реализира енергоефективна  реконструкция на съществуващата система за външно изкуствено осветление в определени ключови зони на територията на града, като се използват най-изгодните технически и икономически обосновани решения за практическо прилагане на енерго-спестяващи мерки и подобряване ефективността при експлоатация на промишлени системи, включващи основни пътни артерии и булеварди, както следва:

 • Южна дъга (СОП)-от кръгово Арена-Младост до бул. „Цар Борис III“;
 • Цариградско шосе–от Пътен възел (ПВ) „7 километър“ до ПВ „Южна дъга“, Източна тангента, Автомагистрала „Тракия“;
 • Бул. „Г. М. Димитров“- от ПВ „4 километър“ до бул. „Симеоновско шосе“;
 • Бул. „Симеоновско шосе“–от бул. „Г. М. Димитров“ до Южна дъга (СОП);
 • Алея Яворов и бул. „Ситняково“ – от бул. „Н. Й. Вапцаров“ до ПВ Подуяне;
 • Бул. „Данаил Николаев“ от ПВ Подуяне до Кръгово ПВ Сточна гара;
 • Бул. „Сливница“–от кръгово ПВ Сточна гара до ул. „Опълченска“;
 • Бул. „Ботевградско шосе“-от ПВ Подуяне до ПВ Северна скоростна тангента.

Чрез рехабилитация и модернизацията на система за външно изкуствено осветление на Столична община се очаква да се постигнат следните цели:

 • Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите на осветеност;
 • Подобряване на енергийната ефективност на СВИО чрез намаляване на годишните разходи за електрическа енергия. Съгласно представения Доклад от енергийно обследване, чрез реализирането на енергоспестяващите мерки по проектното предложение на СО, ще се постигне годишна икономия на електрическа енергия в размер на 2 582 081,52 kWh/год. Необходимите инвестиции за реализиране на мерките са 913 040,00 лв. с вкл. ДДС, при прост срок на откупуване 24,67 месеца. При изпълнението им се очаква намаление на отделяните в атмосферата вредни емисии на въглероден диоксид (СО2) с 3 046,86 t/год.
 • Автоматизиране процесите на управление и мониторинг на СВИО в обхвата на проекта и намаляване на разходите за поддръжка;
 • Използване на възобновяеми енергийни източници за електрозахранване на СВИО;
 • Намаляване на емисиите на парникови газове-еквивалентни емисии въглероден диоксид свързани с използване на ел.енергия;
 • Намаляване на уличната престъпност;
 • Намаляване на ПТП;
 • Създаване на възможности за по-безопасно движение на пешеходци и велосипедисти.

Това ще се повлияе върху всички останали сектори и ще се получи одобрението на населението за ефективното използване на ресурсите и провеждане на щадяща за околната среда политика. Реконструкцията и модернизацията на осветлението на основни пътни артерии и булеварди на територията на град София ще направи съвсем реалистично постигането на дългосрочни икономически ползи за местната общност и сектора в региона.

Стремежът е мерките предвидени в проекта да осигурят съответстващи на съвременните стандарти параметри на външно изкуствено осветление и да доведат до реални икономии на енергия и удължаване периода на експлоатация.

В процесът на изпълнение на проекта се предвиждат следните дейности, свързани с рехабилитацията и модернизацията на външното изкуствено осветление:

 • Цялостна подмяна/демонтаж и монтаж/на съществуващи (неефективни) улични осветители в обхвата на проекта;
 • Демонтиране на 3342 бр. стари конвенционални осветителни тела;
 • Доставка и монтаж на 3010 бр. нови LED осветителни тела;
 • Пускане на осветителните тела в експлоатация;
 • Инсталиране и интегриране на система за автоматизация и управление и за дистанционен мониторинг на потреблението на ел.енергия от СВИО, със следните функции:
  • включване и изключване на осветителите в съответствие с предвалително зададен график;
  • визуализиране състоянието на касетите-включено, изключено, авария;
  • отчитане в реално време разхода на енергия по касети/клонове;
  • подаване на информация за увеличена, занижена консумация на ел. енергия и нерегламентиран достъп до таблото;
  • предоставяне в реално време и съхраняване/архивиране на информация за количествените и качествените показатели за доставената ел. енергия;
  • възможност за извличане на справки за изминал период.

Връзката между компонентите следва да се осъществява чрез GPRS мрежа на мобилен оператор. Системата включва хардуер и софтуер.

 • Използване на ел. енергия от възобновяеми източници – СВИО с ел. захранване от фотоволтаични слънчеви колектори. Разработен е типов идеен проект за използване на ел. енергия от фотоволтаични панели за осветяване на улици, публични пространства, тунели и подлези с цел повишаване на ЕЕ на СВИО.

На базата на критерии за оптимално съотношение на цена, ЕЕ, качество и функционални възможности е разработено многовариантно проектно решение на фотоволтаична СИВО с обща инсталирана мощност 400W. Разработени са различни системни, конструктивно-технически и дизайнерски варианти: със и без акумулаторни батерии; с индивидуални и групови фотоволтаични панели; с изцяло соларно и смесено захранване; с и без димиране и др. Видът и дизайнът на телата се определят за конкретния обект (улица, парк, пешеходна зона, тунел или подлез). Изработения технически инвестиционен проект за осветяване на транспортен подлез е в съответствие с предложената в Доклада ЕСМ и заложените средства за нейната реализация. Предвижда се монтаж на 18 бр. LED ОТ с обща мощност до 400W, захранвани от групов фотоволтаичен панел. Не се предвижда използване на акумулаторни батерии. За захранване на осветлението през нощта и при лоши метеорологични условия ще се използва ел. енергия от електроразпределителната мрежа.

21.03.2022