Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2017 г.

Заповед № СОА17-РД91-91/27.02.2017 г. на Кмета на СО за комисия за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища през 2017 г.

Заповед № СОА17-РД91-53/13.02.2017 г. на Кмета на СО за предоставяне на средства за издръжка на басейни през 2017 г., стопанисвани от директори на общински училища.

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища, утвърдени от Кмета на СО.

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за издръжка и ремонти на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища, утвърдени от Кмета на СО.

Заповед №СОА17-РД09-246/27.02.2017 г. на Кмета на Столична община за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2017 г.

1. Разпределение на средствата по д-ст 311 „Детски градини” - държавни дейности

2. Разпределение на средствата по д-ст 311 „Детски градини” - местни дейности

3. Разпределение на средствата по д-ст 312 „Специални групи в детските градини за деца”

4. Разпределение на средствата по д-ст 318 "Подготвителни групи в училище" 

5. Разпределение на средствата по д-ст 322 "Училища"

6. Разпределение на средствата по д-ст 324 "Специализирани спортни училища"

7. Разпределение на средствата по д-ст 326 "Професионални гимназии"
 

13.03.2017