Разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло


Събирането и транспортирането на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло се извършва от организациите по оползотворяване: „Екопак България” АД, „Екобулпак” АД и „Булекопак” АД, с които Столична община има сключени договори.

С договорите са обхванати домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на Столична община.

В райони: „Триадица”, „Средец”, „Красно село”, „Оборище”, „Младост”, „Студентски”, „Овча купел” и „Кремиковци” се прилага триконтейнерен модел, който включва три вида контейнери за разделно събиране:
• син за събиране на отпадъци от хартия и картон;
• жълт за пластмаса и метали;
• зелен за събиране на стъкло.

В райони: „Банкя”, „Илинден”, „Изгрев”; „Красна поляна”, „Лозенец”, „Надежда”, „Сердика”, „Слатина”, „Възраждане”, „Връбница”, „Витоша”, ,Люлин”, „Панчарево“ , „Подуяне”, „Искър” и „Нови Искър” , се прилага 2-контейнерен модел, който включва два вида контейнери за разделно събиране:
• жълт контейнер за събиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метали;
• зелен контейнер за събиране на стъкло.

Модел „От врата до врата“

Прилага се в крайградските жилищни зони в райони: „Овча купел” и „Кремиковци”, както и в район „Банкя”. На всяко желаещо домакинство се предоставят контейнери и/или чували – жълти, (сини) и зелени за разделно събиране на отпадъци, поставени при домовете на домакинствата.

От домакинствата, които се включат в проекта, се очаква да използват предоставените контейнери и/или чували единствено за разделно събиране на рециклируемите отпадъци съгласно дадените указания и да следят за опазването на контейнерите.

За районите "Овча Купел” и „Кремиковци” въведената система за разделно събиране на отпадъци е част от проект № DIR 592113-1-9 – „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО”, одобрен за финансиране с Решение от 01.07.2011 г. на Европейската комисия.
 


Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екопак България” АД обслужва райони: „Триадица”, „Средец”, „Красно село”, „Оборище”, „Младост” и „Студентски”.

• За контакти с „Екопак – България” АД, гр. София, бул.„Цариградско шосе” № 60, тел. 02/401 91 00, интернет адрес: http://www.ecopack.bg/bg/

Повече информация къде се намират контейнерите за разделно събиране можете да намерите тук.
 


Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екобулпак” АД обслужва райони: „Банкя”, „Илинден„, „Изгрев”; „Красна поляна”, „Лозенец”, „Надежда”, „Сердика”, „Панчарево“, „Слатина”, „Възраждане”, „Връбница”, „Витоша”, "Люлин”, „Подуяне” „Овча купел” и „Кремиковци”.
• За контакти с „Екобулпак” АД, гр. София, ул. ,Дечко Йорданов” № 64, тел.02/ 43 416 10; интернет адрес: http://www.ecobulpack.com/ .

Повече информация къде се намират контейнерите за разделно събиране можете да намерите тук.


 Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Булекопак” АД обслужва райони: „Искър” и „Нови Искър”.
• За контакти с „Булекопак” АД, гр. София, ул. „Тракия” № 35, тел: 02/ 944 19 00

Интернет адрес: http://www.bulecopack.com/.

Повече информация къде се намират контейнерите за разделно събиране можете да намерите тук.

24.10.2016