Разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

 

Собствениците на излезли от употреба МПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Излезли от употреба моторни превозни средства могат да се съхраняват от собствениците им на имоти – тяхна собственост до предаването им на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Гражданите могат да подадат сигнал за изоставено ИУМПС на кметовете на райони.

Принудителното преместване на ИУМПС се извършва в съответствие с разпоредбите на общинската Наредба за управление на отпадъците на територията на Столична община от:
„Българска рециклираща компания” АД – адрес: гр. София, бул. “Симеоновско шосе” № 110Б, тел.: +359 2 967 62 21, e-mail: office@brk.bg, http://brk.bg/index.html

Списък на дружества, с които „Българска рециклираща компания” АД има сключен Договор за събиране на ИУМПС, можете да намерите тук.


Приложение № 1 към Договор за организиране и прилагане на система за събиране, временно съхраняване, разкомплектоване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от ИУМПС на теритирията на СО от "Българска рециклираща компания" АД за 2020 г.

Приложение № 1 към Договор за организиране и прилагане на система за събиране, временно съхраняване, разкомплектоване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от ИУМПС на теритирията на СО от "Българска рециклираща компания" АД за 2019 г.


Списък с подизпълнителите на „Българска рециклираща компания” АД можете да намерите тук.

 

19.10.2016