Разделно събиране на излезли от употреба гуми

 

Разделно събиране на излезли от употреба гуми

 

Къде да изхвърлим разделно излезли от употреба гуми (ИУГ)?

 

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ ПРЕДАВАТ САМО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ НА МЕСТАТА ЗА СМЯНА И ПРОДАЖБА НА ГУМИ.

Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми.

За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са длъжни:

1. да осигурят възможност за приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;

2. да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.

 

 

 

18.10.2016