Район "Връбница" продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурса за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, за описаните имоти на ул. "Адам Мицкевич" № 41-a

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед  № СОА18-РД09-308/28.03.2018 г. на кмета на Столичната община продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищени  имоти, частна общинска собственост 

1.1. Реална част, с площ 168 (сто шестдесет и осем) кв. м, от поземлен имот с идентификатор 68134.2824.312, целият с площ 315 кв. м, попадаща в УПИ I-306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, кв. 76 по плана на местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, „ул. „Адам Мицкевич“ № 41-а (АОС № 3171/29.08.2017 г. на СО – район „Връбница“).

Начална наемна цена – 210,00 (двеста и десет) лева за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – до реализиране на предвиденото по подробния устройствен план мероприятие, за което са отредени имотите – „жилищно строителство“, но не по-дълъг от 5 (пет) години.

1.2. Реална част, с площ 191 (сто деветдесет и един) кв. м, от поземлен имот с идентификатор 68134.2824.313, целият с площ 339 кв. м, попадаща в УПИ II-313, 314, 315, 317, кв. 76 по плана на местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, „ул. „Адам Мицкевич“ № 41 (АОС № 3173/29.08.2017 г. на СО – район „Връбница“).

Начална наемна цена – 239,00 (двеста тридесет и девет лева за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – до реализиране на предвиденото по подробния устройствен план мероприятие, за което са отредени имотите – „жилищно строителство“, но не по-дълъг от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104, до 16:00 ч. на 25.05.2018 г.

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16:00 ч. на 04.06.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 05.06.2018 г. от 10:30 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02-495-77-54;62.

21.05.2018