Район „Връбница” продължава срока за приемане на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение - част от стопанска сграда в с. Волуяк

СО – Район „Връбница”,

бул „Хан Кубрат”, бл. 238, вх. „Б”,
на основание Заповед РД-09-08-50/10.08.2010 г. на кмета на Столична община,

продължава срока за приемане на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост:

І. Предмет на конкурса – отдаване под наем на

1.1. Помещение - част от стопанска сграда в с. Волуяк /бивша баня/ с площ 164,00 кв. м., АОС № 24/13.12.1996 г., отредено за стопанска дейност.

Начална месечна наемна цена - 160.00 лв. /без ДДС/.
Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Закупуване на конкурсна документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 04.10.2010 г.

Цена на конкурсната документация - 60.00 лв. /с включен ДДС/.
Гаранция за участие в конкурс - 100.00 лв.

ІІІ. Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 11.10.2010 г. в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б стая 102.

ІV. Разглеждане и оценяване на предложенията - 12.10.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на СО – район „Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 495-77-53; 54; 56

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

28.09.2010