Район „Връбница" продължава срока за подаване на предложения за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Pайон „Връбница”

 

СО район „Връбница”, бул."Хан Кубрат", бл.328, вх.Б на основание Заповед № РД 09-1676/04.10.20 г. на кмета на Столична община продължава срока подаване на предложения за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

1. Предмет на конкурса - отдаване под наем на:

1.1 Помещение в ж.к."Обеля" 1 ч., бл. 104/3/, вх.В, маг. 7, с площ 99.03 кв.м.,  АОС № 688/14.03.1997 г. за стопанска дейност.

Начална конкурсна наемна цена 2.40 лв. на кв.м, на месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем - три години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО район „Връбница", 6ул."Хан Кубрат", бл.328, вх.Б, стая № 104 до 16:00 часа на 10.12.2010 г.

Цена на конкурсната документация - 80.00 лв. /с включен ДДС/.

Гаранция за участие в конкурса - 100.00 лв.

Срок за подаване на документи до 16:00 часа на 17.12.2010 г. в стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 20.12.2010 г. от 10:30 часа в сградата на район „Връбница", стая 402.

Тел. за връзка: 495 77 53; 54; 56

 

КМЕТ НА СО-РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

10.12.2010