Район Връбница продължава срока за подаване на документи за отдаване под наем на нежилищен имот за книжарски щанд

Столична общината - район „Връбница", бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. „Б", на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СО-РД-09-08-128/05.11.2014 г. на Кмета на Столична община, продължава срока за подаване на документи за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост.
    
Предмет на конкурса: отдаване под наем на части от нежилищен имот - частна общинска собственост:
1.1. Част от централен коридор, намиращ се на първи етаж, бл."Б", с площ 21,00 кв.м., в сграда с идентификатор 68134.2816.2384.2 /бивш XXX ДКЦ/, ж.к. "Обеля-2", АОС 2745/01.08.2012 г., за разполагане на книжарски щанд
    
Начална наемна цена: 151,60 лв. без ДДС на месец.

Срок за отдаване под наем: 5 (пет) години;
    
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО - район „Връбница", бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 15.01.2015 г.
   
Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (включен ДДС).
    
Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС.
Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 22.01.2015 г. в сградата на район „Връбница", стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията: на 23.01.2015 г. от 11.00 часа в сградата на район "Връбница", стая № 402.
Телефон за връзка: 495-77-54 и 495-77-62
   

07.01.2015