Район „Връбница” продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот в сграда за образование – 74. СУ „Гоце Делчев“, с предназначение – за стоматологичен кабинет

ОБЯВА

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Решение № 481 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА18- РД98-27/20.08.2018 г. на кмета на Столична община продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Части от имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 8/13.12.1996 г. на СО – район „Връбница“, находящ се в гр. София, СО – район „Връбница“, ж.к. „Връбница 1“, ул. „Бакърено шосе“, в сграда за образование – 74. СУ „Гоце Делчев“, представляващо помещение с площ от 23,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата с площ 9,60 кв. м или с обща площ 33,10 кв. м, на втория етаж на триетажна сграда за образование с идентификатор 68134.2820.1532.2, цялата с площ 1 637 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2820.1532, с площ 21 885 кв. м, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №№РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ III, от кв. 70, по плана на ж.к. „Връбница 1“, със специфично конкурсно условие за ползване – за стоматологичен кабинет.

Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.                                                                                    Начална наемна цена – 116,00 лева/за месец, без ДДС.                                                                                                              Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 06.11.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто) лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 14.11.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 15.11.2018 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Tелефон за връзка: 02/495-77-54; 56.

 

31.10.2018