Район „Връбница” - представяне на проект за ПРЗ на местност „Мрамор – Кръста”, кв. 1 (нов), УПИ 1-9,23,26-„за логистичен център” (нов)

Район „Връбница” - представяне на проект за ПРЗ на местност „Мрамор – Кръста”, кв. 1 (нов), УПИ 1-9,23,26-„за логистичен център” (нов)

 

 

ЗАПОВЕД
РД-09-43/22.02.2016 г.

 

Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за план за регулация и застрояване (ПРЗ) на местност „Мрамор – Кръста”, кв.1 (нов), УПИ I-9,23,26-„за логистичен център” (нов) и изменение на уличната регулация за улици между задънена улица О.Т. 100а- О.Т.100б-О.Т.100в-О.Т.100г,O.Т.101-O.Т.101д-0.Т.101е-O.Т.101ж-O.Т.101з-O.Т.101и-O.Т.101к - O.Т.101л-O.Т.101м-O.Т.101н и О.Т. 101 ж-О.Т. 101г-О.Т.101д, на основание чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с чл. 15 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета на Столичния общински съвет с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и писмо от НАГ-СО, постъпило в СО район „Връбница” с вх. № РВР16-ВК08-197 от 27.01.2016г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се проведе представяне на проект за ПРЗ на местност „Мрамор – Кръста”, кв. 1 (нов), УПИ 1-9,23,26-„за логистичен център” (нов) и изменение на уличната регулация за улици между задънена улица О.Т.100а-О.Т.100б-О.Т.100в-О.Т.100г, O.Т.101-O.Т.101д-O.Т.101е-O.Т.101ж- О.Т. 101з-О.Т.101 и-О.Т.101 к -O.Т.101л-O.Т.101м-O.Т.101н и O.Т.101ж-O.Т.100г-O.Т.101д на 07.03.2016г. от 15.30ч. в салона на кметството на с.Волуяк.

2. В срок до 21.03.2016г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до Кмета на СО район „Връбница”. Становищата се подават в деловодството на СО район „Връбница” с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, етаж 1, стая № 101. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

3. За срока на изготвяне на писмени становища проектите се намират в сградата на СО район „Връбница”, етаж 1, стая № 101, като допълнителна информация по проектите може да се получава от инж. Зорница Маринова, инж. Диана Атанасова, арх. Мария Ангелова и г-жа Илиана Василева: понеделник от 14.00ч. до 16.00ч. и четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.

4. В срок до 23.03.2016г., писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО район „Връбница”, която да изготви обобщаващ доклад.

5. Да се проведе обществена дискусия и обсъждане на проект за ПРЗ на местност „Мрамор – Кръста”, кв.1 (нов), УПИ 1-9,23,26-„за логистичен център” (нов) и изменение на уличната регулация за улици между задънена улица О.Т.100а-О.Т.100б-О.Т.100в-О.Т.100г, O.Т.101-O.Т.101д-O.Т.101е-O.Т.101ж-О.Т. 101з-О.Т.101 и-О.Т.101 к -O.Т.101л-O.Т.101м-O.Т.101н и O.Т.101ж-O.Т.100г-O.Т.101д на 25.03.2015г. от 16.00ч. в заседателна зала № 402 на СО район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх. Б, етаж 4, заседателна зала № 402. За участие в дискусията да се поканят лицата, представили писмени становища и екипите разработили проекта.

6. Копие от проект за ПРЗ на местност „Мрамор – Кръста”, кв.1 (нов), УПИ 1-9,23,26-„за логистичен център” (нов) и изменение на уличната регулация за улици между задънена улица О.Т.100а-О.Т.100б-О.Т.100в-О.Т.100г, O.Т.101-O.Т.101д-O.Т.101е-O.Т.101ж-О.Т.101з-О.Т.101 и-О.Т.101 к -O.Т.101л-O.Т.101м-O.Т.101н и O.Т.101ж-O.Т.100г-O.Т.101д, да се изложи на таблото за обявления към отдел „УТКС” пред стая 101, етаж 1 в сградата на СО район „Връбница”.

7. При провеждане на обществената дискусия да се води протокол. За протоколчици определям инж. Зорница Маринова и арх. Мария Ангелова.

Кратка техническа информация състояща се от обяснителната записка на проект за ПРЗ на местност „Мрамор – Кръста”, кв.1 (нов), УПИ 1-9,23,26-„за логистичен център” (нов) и изменение на уличната регулация за улици между задънена улица О.Т.100а-О.Т.100б-О.Т.100в-О.Т.100г, O.Т.101-O.Т.101д-O.Т.101е-O.Т.101ж-О.Т.101з-О.Т.101и-О.Т.101к-O.Т.101л-O.Т.101м-O.Т.101н и O.Т.101ж-O.Т.100г-O.Т.101д е неразделна част от заповедта, съгласно чл. 15, ал. 2 от НРНПОО.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица чрез оповестяване в един национален всекидневник, една национална медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община.

Контрол по настоящата заповед възлагам на инж.Десислава Александрова - началник отдел „УТКС” на СО район „Връбница”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.


МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА“


ЗАПОВЕД № РД-09-43/22.02.2016 г.

08.03.2016