Район „Връбница” - представяне на проект за ИПРЗ на местност „с.Волуяк”, кв.32, УПИ I

Район „Връбница” - представяне на проект за ИПРЗ на местност „с.Волуяк”, кв.32, УПИ I

 

ЗАПОВЕД
РД-09-42/22.02.2016г.

 

Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за ИПРЗ на местност „с.Волуяк”, кв.32, УПИ I-парк, спортна площадка, атракционен кът, сладкарница, кооп. пазар, общ. тоалетна, вторични суровини и автомивка и УПИ XII-2402 (нов) и улица - туник между о.т. 140в-о.т. 140г-о.т. 140д-о.т. 140е-о.т. 140ж-о.т. 140з, на основание чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с чл.15 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета на Столичния общински съвет с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и писмо от НАГ-СО, постъпило в СО район „Връбница“ с вх. № РВР16-ВК08-105- (2)/10.02.2016г.
 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се проведе представяне на проект за ИПРЗ на местност „с.Волуяк“, кв.32, УПИ I- парк, спортна площадка, атракционен кът, сладкарница, кооп. пазар, общ. тоалетна, вторични суровини и автомивка и УПИ XII-2402 (нов) и улица - тупик между о.т.140в-о.т.140г-о.т.140д- о.т.140е-о.т140ж-о.т.140з на 09.03.2016г от 15.30ч. в салона на кметството на с.Волуяк.

2. В срок до 23.03.2016г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да се адресират до Кмета на СО район „Връбница“. Становищата се подават в деловодството на СО район „Връбница“ с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328. вх.Б, етаж 1, стая № 101. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

3. За срока на изготвяне на писмени становища проектите се намират в сградата на СО район „Връбница“, егаж 1, стая № 101, като допълнителна информация по проектите може да се получава от инж. Зорница Маринова, г-жа Диана Атанасова, арх. Мария Ангелова и г-жа Илиана Василева: понеделник от 14.00ч. до 16.00ч. и четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.

4. В срок до 25.03.2016г. писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО район „Връбница“, която да изготви обобщаващ доклад.

5. Да се проведе обществена дискусия и обсъждане на проект за ИПРЗ на местност „с.Волуяк“, кв.32, УПИ I-парк, спортна площадка, атракционен кът, сладкарница, кооп. пазар, общ. тоалетна, вторични суровини и автомивка и УПИ ХII-2402 (нов) и улица - тупик между о.т140в-о.т.140г-о.т140д-о.т.140е-о.т140ж-о.т140з на 30.03.2016г от 16.00ч. в заседателна зала № 402 на СО район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх. Б, етаж 4, заседателна зала № 402. За участие в дискусията да се поканят лицата, представили писмени становища и екипите разработили проекта.

6. Копие от проект за ИПРЗ на местност „с.Волуяк”, кв.32, УПИ I-парк, спортна площадка, атракционен кът, сладкарница, кооп. пазар, общ. тоалетна, вторични суровини и автомивка и УПИ XII-2402 (нов) и улица - тупик между о.т.140в-о.т140г-о.т140д-о.т.140е- о.т.140ж-о.т.140з, да се изложи на таблото за обявления към отдел „УТКС“ пред стая 101, егаж 1 в сградата на СО район „Връбница“.

7. При провеждане на обществената дискусия да се води протокол.

За протоколчици определям инж. Зорница Маринова и арх. Мария Ангелова. Кратка техническа информация състояща се от обяснителната записка на проект за ИПРЗ на местност „с.Волуяк“, кв.32, УПИ I-парк, спортна площадка, атракционен кът, сладкарница, кооп. пазар,общ. тоалетна, вторични суровини и автомивка и УПИ XII-2402 (нов) и улица - тупик между о.т.140в-о.т.140г-о,т.140д-о.т140е-о.т.140ж-о.т.140з е неразделна част от заповедта, съгласно чл. 15, ал,2 от НРНПОО.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица чрез оповестяване в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община.

Контрол по настоящата заповед възлагам на инж.Десислава Александрова - началник отдел „УТКС".

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.


МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА“


ЗАПОВЕД № РД-09-42/22.02.2016 г.

08.03.2016