Район „Връбница“ обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за ПУП-ИПРЗ за м. „Толева махала“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Връбница“ на основание чл. 20, ал. 5 от НРНПОООПРУТСО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РВР20-РД56-33/24.02.2020 г. на кмета на СО – район „Връбница“, за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за ПУП-ИПРЗ за м. „Толева махала“, кв. 20, кв. 20а, кв. 22, кв. 23, кв. 24 (част), кв. 25, кв. 27 (част), кв. 28, кв. 29 (част), кв. 30, кв. 31, с прилежащите улици и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: ВиК, телефонизация, електроснабдяване и проект за вертикално планиране, без квартали, части от тях и улици, одобрени с Решение № 8 по Протокол № 68/17.01.2019 г. на СОС и отразени с щрихи в графичната част на проекта.

Представянето на проекта ще се състои на 18.03.2020 г. (сряда) от 17:00 ч. в хотел „Трафи Ем“, бул. „Сливница“.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения в срок до 17:00 часа на 27.03.2020 г. Становищата се подават в деловодството на СО – район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, етаж 1, стая № 101, както и на info@vrabnitsa.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проектите, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район „Връбница”, етаж 1, стая № 101, като допълнителна информация по проектите може да се получава от инж. Десислава Александрова, инж. Георги Георгиев и арх. Лариса Вангелова.

Заключителната дискусия ще се проведе на 08.04.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателна зала № 402 на СО – район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, етаж 4.

 Заповед № РВР20-РД56-33/24.02.2020 г. на кмета на СО – район „Връбница“

 

 

 

     

26.02.2020