Район „Връбница“ обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за ПРЗПЖК на м. бул. "Сливница” – ж.к. „Модерно предградие”; ИПРЗ на м. бул. "Сливница" – кв. „Модерно предградие” и ИПРЗ на м. бул. "Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, район „Връбница“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Връбница“ на основание чл. 20, ал. 5 от НРНПОООПРУТСО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РВР20-РД56-15/29.01.2020 г. на кмета на СО – район „Връбница“, за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за ПРЗПЖК на м. бул. "Сливница” – ж.к. „Модерно предградие”; ИПРЗ на м. бул. "Сливница" – кв. „Модерно предградие” и ИПРЗ на м. бул. "Сливница" – част СПЗ „Модерно предградие“, район „Връбница“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Представянето на проекта ще се състои на 19.02.2020 г. (сряда) от 17:00 ч. в Национална гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ”, град София, ул. „Баба” № 16.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения в срок до 17:00 часа на 28.02.2020 г. Становищата се подават в деловодството на СО – район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, етаж 1, стая № 101, както и на info@vrabnitsa.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проектите, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район „Връбница”, етаж 1, стая № 101, като допълнителна информация по проектите може да се получава от инж. Десислава Александрова, инж. Георги Георгиев и арх. Лариса Вангелова.

Заключителната дискусия ще се проведе на 11.03.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателна зала № 402 на СО – район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, етаж 4.

Заповед № РВР20-РД56-15/29.01.2020 г. на кмета на СО – район „Връбница“

 

04.02.2020