Район “Връбница" обявява конкурс за "старши експерт" в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“, район “Връбница”

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”
№ РВР22-РД56–208/03.11.2022 г.

 

 ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

"Старши експерт" в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“, служебно правоотношение
- образование: висше – бакалавър; 
- професионален опит – 1 година;
- ранг – V младши;
- размер на основна заплата  –  710 – 1700 лв.

Други изисквания:

Кратко описание по длъжностна характеристика:
Подготвя и изпълнява дейността, свързана с контрола по време на строителство и обвързаността му с действащите подробни устройствени планове, осъществява превантивен контрол за недопускане на строителна дейност без съответния разрешителен режим, съставя констативни протоколи и актове за констатирани нарушения по ЗУТ, съставя актове по ЗАНН, води кореспонденция, координира връзките с дирекция „Общински строителен контрол“ – СО и РДНСК.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗУТ, подзаконовите актове на ЗУТ, АПК, ЗА, ЗМСМА, ЗАНН, ЗСПЗЗ, наредби и правилници на СОС.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията –http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Тел. за контакт: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

08.11.2022