Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на сграда с предназначение - за стопанска дейност

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД98-16/05.04.2016 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост

1.1. Сграда с площ 92 кв.м., обект 309, съгласно Решение № 15 по Протокол № 20/20.12.1996 г., находяща се в ж.к. „Обеля-2”, ул. „108”, пред бл. 269, по плана на м. „Обеля-2”, отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, с идентификатор 68134.2816.57.1, АОС №2/26.11.1996 г., с предназначение - за стопанска дейност. 
      Начална наемна цена: 200.00 лева, без ДДС 
      Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 16.05.2016 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв.

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто) лева

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 26.05.2016 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 27.05.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 495-77-54
27.04.2016