Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост, с предназначение за образование – 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ОБЯВА

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед СОА19-РД98-34/09.08.2019 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост.

1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост:

1.1. Реални части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС №6/13.12.1996 г. на СО – район "Връбница", находящ се в гр. София, CO – район "Връбница", ж.к. "Връбница 2", бул. "Ломско шосе" №186, представляващи части от помещение с площ 1,00 (един) кв. м на партерен етаж в сграда с предназначение за образование – 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с идентификатор 68134.2815.830.1, цялата с площ 1 134 (хиляда сто тридесет и четири) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.830 с площ 9 548 (девет хиляди петстотин четиридесет и осем) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК;

1.2. Реални части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС №6/13.12.1996 г. на СО – район "Връбница", находящ се в гр. София, CO – район "Връбница", ж.к. "Връбница 2", бул. "Ломско шосе" №186, представляващи части от помещение с площ 1,00 (един) кв. м на партерен етаж в сграда с предназначение за образование – 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с идентификатор 68134.2815.830.1, цялата с площ 1 134 (хиляда сто тридесет и четири) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.830 с площ 9548 (девет хиляди петстотин четиридесет и осем) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Начална месечна конкурсна наемна цена: 50,00 лв. без ДДС по т 1.1.

Начална месечна конкурсна наемна цена: 50,00 лв. без ДДС по т. 1.2.

Срок за отдаване под наем – от 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на CO – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 06.11.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс: 100,00 лв. (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 12.11.2019 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 15.11.2019 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02 495-77-54.

29.10.2019