Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост, с предназначение за образование

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  СОА19-РД-98-34/09.08.2019 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти  – публична общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на реални  части от  имоти – публична общинска собственост: 

1.1. реални части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 6/13.12.1996 г. на СО – район "Връбница", находящ се в гр. София, СО – район "Връбница", ж.к. "Връбница 2", бул. "Ломско шосе" № 186, представляващи части от помещение с площ 1,00 (един) кв. м на партерен етаж, в сграда с предназначение за образование – 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с идентификатор 68134.2815.830.1, цялата с площ 1134 (хиляда сто тридесет и четири) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.830, с площ 9548 (девет хиляди петстотин четиридесет и осем) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК;

1.2. реални части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС №6/13.12.1996 г. на СО – район "Връбница", находящ се в гр. София, СО – район "Връбница", ж.к. "Връбница 2", бул. "Ломско шосе" № 186, представляващи части от помещение с площ 1,00 (един) кв. м на партерен етаж, в сграда с предназначение за образование – 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с идентификатор 68134.2815.830.1, цялата с площ 1134 (хиляда сто тридесет и четири) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.830, с площ 9548 (девет хиляди петстотин четиридесет и осем) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 50,00 лв. без ДДС по т. 1.1.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 50,00 лв. без ДДС по т. 1.2.

Срок за отдаване под наем – от 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 11.10.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс: 100,00 лв. (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 25.10.2019 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 30.10.2019 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 495-77-54.

 

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”:

/МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2019