Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, с предназначение за ползване „за търговска дейност“

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед № СОА19-РД09-301/06.03.2019 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен  имот – частна общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.2820.2055, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 973 кв. м, попадащ в УПИ II-1067 и УПИ III-1472, м. „НПЗ "Орион" и съседни жилищни територии“, за който е съставен АОС № 2863/09.12.2013 г., с предназначение за ползване „за търговска дейност“,

Начална наемна цена – 409,00 лева/за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 01.04.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто) лева (с вкл. ДДС).

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 17.04.2019 г., в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 18.04.2019 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-54.

 

 

19.03.2019