Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се в София, район „Връбница", с. Волуяк, ул. „Зорница" № 43

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед  № СОА18-РД09-458/10.05.2018 г.на кмета на Столичната община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен  имот – частна общинска собственост

1.1. Нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Столична община – район „Връбница", с. Волуяк, ул. „Зорница" № 43, актуван с Акт за общинска собственост № 2695/09.05.2011 г. на СО – район „Връбница“, представляващ помещение със застроена площ от 17 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, изчислени от оценител (съответно 3.5 кв. м), на първия етаж в двуетажна административна сграда с идентификатор 12084.2700.2220.1 и застроена площ 442 кв. м съгласно скица на сграда № 15-188545-19.04.2016 г., построена в поземлен имот с идентификатор 12084.2700.2220 с площ 918 кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-188544-19.04.2016 г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, в който попада УПИ I-599 от кв. 25, по плана на м. „Волуяк“, одобрен със Заповед № РД-50-09-332/16.09.1988 г., с предназначение за търговска дейност.

Начална наемна цена – 70.00 (седемдесет) лева за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 08.06.2018 г.

Цена на конкурсната документация – 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурса – 100.00 (сто) лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 21.06.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 22.06.2018 г. от 10,30 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02-495-77-54; 02- 495-77-62.

23.05.2018