Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
СО район "Връбница",
бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх."Б",
 

на основание Заповед № РД 09-1676/04.10.2010 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост за срок от три години:

І. Помещение в ж.к. „Връбница” ІІ ч. бл.636, вх.”Б”, маг.2, площ 96.20 кв.м. за стопанска дейност.
Начална конкурсна наемна цена 3.20 лв. на кв.м., без ДДС.

ІІ.Помещение в ж.к. „Обеля” І ч., бл. 104/3/, вх. „В”, маг.7, с площ 99.03 кв.м., за стопанска дейност.
Начална конкурсна наемна цена 2.40 лв. на кв.м., без ДДС.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 12.11.2010 г.

Цена на конкурсната документация 80,00 лв. /с включен ДДС/.

Гаранция за участие в конкурса 100.00 лв.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 29.11.2010 г.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 30.11.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Тел. за връзка: 495-77-53; 54; 56

29.10.2010