Район „Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА, Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед СОА20-РД 98-7/13.02.2020 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.          

1. Предмет на конкурса: части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 3377/24.01.2020 г. на СО – район „Връбница“, вписан в Служба по вписванията под  № 109, том V, дело № 1758, вх. рег. № 2828/24.01.2020 г., им.п. № 657324, 657325, 657326, представляващи помещения за здравни услуги в самостоятелен обект – „Здравен център“, с идентификатор 49206.2633.9139.1.1, със застроена площ 156 кв. м, разположен в южната част на едноетажна сграда – „Битов комбинат“ с идентификатор 49206.2633.9139.1, със застроена площ 286 кв. м, находяща се в поземлен имот  с идентификатор 49206.2633.9139  по КККР, с площ 933 кв. м, попадащ в УПИ III – "Комбинат за битови услуги", кв. 22, м. „с. Мрамор“, с адрес: гр. София, СО – район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40, а именно:

1.1 Помещение № 1 с площ от 14,20 кв.м и 2,15 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м  и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

1.2. Помещение № 2 с площ 15,30 кв. м и 2,50 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м , равняваща се на 2,58 кв. м и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

1.3. Помещение № 3 с площ 13,90 кв. м и 2,06 кв. м пр. идеални части от общите части  на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

1.4. Помещение № 6 с площ 24,00 кв. м и 6,15 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м и 1/5 идеална част от 1,78  кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

            - По т. 1.1. – 54,40 (петдесет и четири лева и четиридесет стотинки) лв.без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната;

            - По т. 1.2. – 58,40 (петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лв.без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната;

            - По т. 1.3. – 53,40 (петдесет и три лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната;

             - По т. 1.4. – 75,40 (седемдесет и пет лева и четиридесет стотинки0 лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната.

3. Специфично конкурсно условие:

             - По т. 1.1. –  за лекарски кабинет;

             - По т. 1.2. -  за лекарски кабинет;

             - По т. 1.3. – за лекарски кабинет;

             - По т. 1.4. – за детска консултация.

                                      

Срок за отдаване под наем – от 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 14.05.2020 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 21.05.2020 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 22.05.2020 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая  № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

КМЕТ НА

СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

/МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

 

 

07.05.2020