Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда с площ от 116 кв. м, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс, обявен на 01.04.2022 г.

О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА22-РД 09-555/11.03.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване  под наем на имот – частна общинска собственост, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане  и оценяване на предложенията в конкурс, обявен с обява  от  01.04.2022 г., на район „Връбница“, както следва:

Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен  имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда с площ от 116 кв. м:

Едноетажна сграда с идентификатор 68134.2818.476.3, със застроена площ от 116 кв. м, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.476 по КККР на гр. София, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I-476 „за читалище и кметство“, кв. 39 по действащия регулационен план на м. „Обеля-2“, одобрен със Заповед № РД09-50-510А/01.12.2000 г., с административен адрес: гр. София, район „Връбница“, ул. „Ефрем Чучков“ № 1, актуван с АЧОС № 2197/24.04.2007 г., вписан в Службата по вписвания на 11.06.2007 г.

1. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО –  430,00 (четиристотин и тридесет) лева за месец, без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

3. Специфично конкурсно условие – за стопанска дейност.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 20.05.2022 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 20.05.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 27.05.2022 г. от 10:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

                                                                                                                                                                                                            

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

09.05.2022