Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващо помещение за образование в сградата на 140. СУ „Иван Богоров“, с предназначение – за книжарски щанд

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Решение № 654 по Протокол № 59, точка 35 от 13.09.2018 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА18-РД98-43/23.10.2018 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Части от имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 10/13.12.1996 г. на СО – район „Връбница“, находящ се в гр. София, СО – район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“, в сградата на 140. СУ „Иван Богоров“, представляващо помещение с площ от 9,08 кв. м, находящо се в сграда, предназначена за образование, с обща застроена площ 467 кв. м с идентификатор 68134.2816.52.3 по КККР, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.52 по КККР с площ 23 194 кв. м, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ III – за училище, от кв. 18 по плана на ж.к. „Обеля 2“.

Специфично конкурсно условие – за книжарски щанд.
Начална наемна цена – 62,33 лева/за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 12.11.2018 г.
Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто) лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 29.11.2018 г. в сградата на район "Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 30.11.2018 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-54;56.


 

31.10.2018