Район “Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост на територията на район “Връбница”, намиращи се в 146–то ОУ „Патриарх Евтимий” и 62-ро ОУ „Христо Ботев” за организиране на ученическо хранене

СО район “Връбница”,

бул. “Хан Кубрат”, бл.328, вх.”Б”, на основание Заповеди № № РД 09-1155/29.07.2010 г. и РД 09-1154/29.07.2010 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за организиране на ученическо хранене в 146–то ОУ „Патриарх Евтимий” и 62-ро ОУ „Христо Ботев”.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от недвижими имоти публична общинска собственост на територията на район “Връбница”

1.1. Ученически стол и бюфет в 146-то ОУ „Патриарх Евтимий ”, с. Волуяк с обща площ 299.60 кв.м., АОС № 7/13.12.1996 г.
Начална наемна конкурсна цена 119.76 лв./ без ДДС/ месечно Срок за отдаване под наем – 2 /две/ учебни години.

1.2. Ученически бюфет в 62-ро ОУ „Христо Ботев”, кв. Обеля с площ 14.70 кв.м., АОС №11/13.12.1996 г.
Начална наемна конкурсна цена - 6.00 лв./ без ДДС/ месечно. Срок за отдаване под наем – 2 /две/ учебни години.

ІІ. Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 31.08.2010 г.

Цена на конкурсната документация - 80.00 лв. /с включен ДДС/.

Гаранция за участие в конкурса - 200.00 лв.

ІІІ. Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 07.09.2010 г. в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 102.

ІV. Разглеждане и оценяване на предложенията на 08.09.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 495-77-53; 54; 56

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

11.08.2010