Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по индивидуални проекти

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО, Заповед № СОА16-РД98-21/13.04.2016 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на части от недвижим имот - частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по индивидуални проекти, съгласно утвърдена схема от Гл. Архитект на Столична община, находящ се срещу 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, попадащ в УПИ II, кв. 25, с идентификатор 68134.2822.2449, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед №РД-09-550/21.12.2006 г., както следва

1.1. Терен с площ 13,00 кв.м., за разполагане на павилион № 1 с предназначение за книжарница, съгласно утвърдена схема № 46
Начална наемна цена: 4,50 лв./кв.м. – 58,50 лв. за месец без ДДС
Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години.

1.2. Терен с площ 12,00 кв.м., за разполагане на павилион № 2 с предназначение за дребни пакетирани хранителни стоки, съгласно утвърдена схема № 46
Начална наемна цена: 4,50 лв./кв.м. – 54,00 лв. за месец без ДДС
Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години.

1.3. Терен с площ 13,00 кв.м., за разполагане на павилион № 3 с предназначение за плодове и зеленчуци, съгласно утвърдена схема № 46
Начална наемна цена: 4,50 лв./кв.м. – 58,50 лв. за месец без ДДС
Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години.

1.4. Терен с площ 30,00 кв.м., за разполагане на павилион № 4 с предназначение за бързо хранене, съгласно утвърдена схема № 46
Начална наемна цена: 4,50 лв./кв.м. – 135,00 лв. за месец без ДДС
Срок за отдаване под наем: от 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 16.05.2016 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв.

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто) лева

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 01.06.2016 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 02.06.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 495-77-54

03.05.2016