Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост“ – терен с площ от 20,00 кв. м, за разполагане на 1 (един) брой павилион, находящ се в ж.к. „Връбница-1“, бл. 501

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал.1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  СОА22-РД-98-45/01.08.2022 г. на кмета на Столична община, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, обявен с обява  от  30.07.2022 г., на район „Връбница“, както следва: обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост“ – терен с площ от 20,00 кв. м от схема  № 8, одобрена от гл. архитект на Столична община на 05.08.2010 г., за разполагане на 1 (един) брой павилион, находящ се в ж.к. „Връбница-1“, бл. 501 – представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.2820.1992, целият с площ от 5591 кв. м по КККР на гр. София, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.

Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Начална наемна цена – 18,00 (осемнадесет) лева за месец, без ДДС.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 27.09.2022 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16:00 ч. на 27.09.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 28.09.2022 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН "ВРЪБНИЦА"

                                    МЛАДЕН  МЛАДЕНОВ

 

 

 

 

 

.

 

15.09.2022