Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля – 2“

О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  СОА21-РД-09-1895/23.11.2021 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля – 2“:

1.1. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 10/13.12.1996 г. на СО – район „ Връбница“, находящ се в гр. София, СО –район Връбница, ж.к “Обеля-2“, представляващо помещение с площ 16,94 (шестнадесет цяло и деветдесет и четири) кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата с площ 2,56 (две цяло и петдесет и шест) кв. м, или с обща площ 19,50 (деветнадесет цяло и петдесет) кв. м на първи етаж на четириетажна сграда за образование с идентификатор 68134.2816.52.6, цялата  с площ 2345 (две хиляди триста четиридесет и пет) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одообрени със Заповед № РД18-39/20.07.2011 г. на изпълнителният директор на АГКК, попадащ в УПИ I – за училище, от кв. 18 по плана на ж.к. „Обеля-2“.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 70,00 лв. без ДДС.

Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 06.01.2022 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 13.01.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 14.01.2022 г. от 10:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

                                                                                                  

                                                                                                     

06.12.2021