Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в с. Волуяк, район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 32

О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  СОА21-РД-09-1901/23.11.2021 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в с. Волуяк, район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 32.

1.1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 2854/17.10.2013 г. на СО – район „Връбница“, находящ се в с. Волуяк – район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 32, представляваща помещение с площ 11,39 (единадесет цяло и тридесет и девет) кв. м, в едноетажна сграда – Здравна служба с идентификатор 12084.2700.404, със застроена площ от 126 кв. м по КККР на с. Волуяк, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с действащ регулационен план на м. „с. Волуяк“, одобрен със Заповед №РД-50-09-332816.09.1988 г. на главния архитект на гр. София.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 81,30 лв. без ДДС.

Срок за отдаване под наем – от 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 06.01.2022 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 13.01.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 14.01.2022 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

06.12.2021