Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за организиране на ученическо столово хранене, находяща се в сградата на 146 ОУ „Патриарх Евтимий” с. Волуяк
РАЙОН “ВРЪБНИЦА”
 
О Б Я В А
 

СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл.328, вх.”Б”, на основание Заповед № РД 09-1943/17.11.2010 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за организиране на ученическо столово хранене.

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на:

1.1. Стол и бюфет с площ 299,60 кв.м. в сградата на 146 ОУ „Патриарх Евтимий” с. Волуяк, АОС № 7/13.12.1996 г., за организиране на ученическо столово хранене

Начална конкурсна наемна цена 119.76 лв. /без ДДС/ месечно.

Срок за отдаване под наем – от датата на подписване на договора, но не по-късно от 15.06.2013 г.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 16.12.2010 г.

Цена на конкурсната документация - 80.00 лв. /с включен ДДС/.

Гаранция за участие в конкурса - 200.00 лв.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 03.01.2011 г.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 04.01.2011 г. от 10:00 ч. в сградата на район "Връбница”, стая № 402.

Тел. за връзка: 495-77-53;54;56

11.12.2010