Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – помещение с предназначение за книжарски щанд

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  СОА21-РД 09-1121/06.08.2021 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване  под наем на част от имот – публична общинска собственост, както следва:

1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на  имот – публична общинска собственост:

1.1. Помещение, с площ от 9,03 кв. м, в сграда с предназначение образование, 74-то СУ „Гоце Делчев” с обща застроена площ от 1637 кв. м, с идентификатор 68134.2820.1532.2 по КККР, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2820.1532 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Връбница-1”, ул. „Бакърено шосе“, АОС № 8/13.12.1996 г., с предназначение за книжарски щанд.     

2. Специфично конкурсно условие: за книжарски щанд.

3. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО –  26,00 (двадесет и шест) лева за месец, без ДДС.

4. Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 31.08.2021 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 17.09.2021 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 20.09.2021 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

КМЕТ НА
СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

 

17.08.2021