Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, помещение със застроена площ от 54,00 кв. м, находящо се на първия етаж в административна делова сграда в с. Волуяк, със специфично конкурсно условие – за стопанска дейност

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА22-РД-09-1710/05.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, помещение със застроена площ от 54,00 кв. м, находящо се на първия етаж в административна делова сграда с идентификатор 12084.2700.2220.1, със застроена площ 442 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 12084.2700.2220 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Волуяк, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, попадащ в урегулиран поземлен имот I-559, кв. 25 по действащия регулационен план на м. „с. Волуяк“, с административен адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2694/09.05.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. София на 01.07.2011 г.

Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.

Специфично конкурсно условие – за стопанска дейност.

Начална наемна цена – 205,20 (двеста и пет лева и 0,20 ст.) лева за месец, без ДДС.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 18.11.2022 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс: 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 25.11.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 28.11.2022 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

 

 

 

27.10.2022