Район “Връбница” обявява конкурс за "началник-отдел" „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР22-РД56-103/09.06.2022 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Началник-отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“:
- образование: висше – "бакалавър"; 
- професионален опит – 4 години;
- ранг – III младши;
- размер на основна заплата  –  730 – 2000 лв.

Допълнителни изисквания:
Предимство е опит в сферата на финансите, счетоводната дейност и човешките ресурси.

Кратко описание по длъжностна характеристика:
Осъществява връзка с ръководството на района. Подписва, заедно с кмета на района, трудови договори и заповеди за назначаване на служителите в администрацията, щатни разписания. Организира, ръководи и контролира дейността на отдела. Съгласува всички документи, касаещи поемането на задължения и извършване на разход от района в частта налице ли е бюджетен кредит. Участва в дефиниране на целите на отдела. Разпределя задачите между служителите в отдела, проверява, обсъжда и подписва подготвените становища и други документи. Изготвя процедури, регламентиращи дейността на служителите в отдела за пълно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции. Осъществява периодичен преглед на действащите процедури и своевременно дава предложение за тяхното актуализиране при настъпили промени в нормативната уредба.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът на провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка на тематика, свързана със съдържанието на изброените по-долу нормативни актове, и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за здравното осигуряване, Закон за корпоративното подоходно облагане, Кодекс за социално осигуряване, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за обществените поръчки, както и подзаконови нормативни актове на СОС и др.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите, са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

14.06.2022