Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

                                               

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР22-РД56–42/23.03.2022 г.

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

Старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение:

- образование: висше – бакалавър; 

- професионален опит – 1 година;

- ранг –  V младши;

- размер на основна заплата  –  710 – 1700 лв.

 

Други изисквания:

Опит в администрация ще е предимство.

 

Кратко описание по длъжностна характеристика:

Разработва експертни анализи и оценки, изготвя становища, предоставя методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на отдела в направление „търговска дейност и контрол на търговията“ на територията на район „Връбница”, подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица, изготвя експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на звеното и подобряване на административното обслужване.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

 

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗОС, ЗС, Наредба за общинската собственост на СОС, Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, ЗДСл.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
  5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса  се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района –www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

04.04.2022