Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“


О Б Я В Л Е Н И Е


СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание  чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР22-РД56–41/23.03.2022 г.


       ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 


за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

Главен експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“, служебно правоотношение:
- образование: висше – бакалавър;  
- професионален опит – 2 година;
- ранг – четвърти младши
- размер на основна заплата  –  710 – 1800 лв.

Други изисквания:

Кратко описание по длъжностна характеристика:
Подготвя и изпълнява дейността, свързана с поддръжката на действащите подробни устройствени планове и тяхното прилагане на територията на района. Участва в провеждането на задачите по прилагане на ПУП, води кореспонденция с НАГ и СО.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗУТ, поднормативните актове на ЗУТ, АПК, ЗА, ЗДСл, ЗМСМА, ЗЗЛД, ЗДОИ, Наредби, Правилници и Решения на СОС, свързани с изпълняваните от него функционални задължения.


Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 10 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията –http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

 

04.04.2022