Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – помещения

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА, Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед СОА20-РД 98-7/13.02.2020 г. на кмета на Столична община и във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за въвеждане на извънредно положение на територията на Република България изменя срока за подаване на документи, като и деня и часа за разглеждане  и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, обявен с обява с изх. РВР20-ВК91-223-1/21.02.2020 г., на район „ Връбница“, както следва:

Срок за подаване на документи до 16:00ч. на 24.04.2020 г. в сградата на район „Връбница“, стая №102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 27.04.2020 г. от 11:00 часа в сградата на район „Връбница“, стая №402. Телефон за връзка: 02/495-77-54, в останалата си част обявата остава непроменена, а именно:

1. Предмет на конкурса –  части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 3377/24.01.2020 г. на СО – район „ Връбница“, вписан в Служба по вписванията под № 109, том V, дело № 1758, вх.рег. № 2828/24.01.2020 г., им.п. № 657324, 657325, 657326, представляващи помещения  за здравни услуги в самостоятелен обект – „Здравен център“ с идентификатор 49206.2633.9139.1.1, със застроена площ 156 кв. м, разположен в южната част на едноетажна сграда – „Битов комбинат“ с идентификатор 49206.2633.9139.1, със застроена площ 286 кв. м, находяща се в поземлен имот  с идентификатор 49206.2633.9139  по КККР, с площ 933 кв. м, попадащ в УПИ III – комбинат за битови услуги, кв. 22, м. с. Мрамор, с адрес: гр. София, СО – район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40, а именно:

1.1. Помещение № 1 с площ от 14,20 кв. м и 2,15 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м  и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. иделни части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

1.2. Помещение № 2 с площ 15,30 кв. м и 2,50 кв. м идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м и 1/5 идеална част от 1,8 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

1.3. Помещение № 3 с площ 13,90 кв. м и 2,06 кв. м пр. идеални части от общите части  на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипуллационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

1.4. Помещение № 4 с площ 13,30 кв. м и 1,88 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

1.5. Помещение № 6 с площ 24,00 кв. м и 6,15 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипуллационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

- По т. 1.1. – 54,40 (петдесет и четири лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната;

- По т. 1.2. – 58,40 (петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната;

- По т. 1.3. – 53,40 (петдесет и три лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната;

- По т. 1.4. – 51,40 (петдесет и един лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната;

- По т. 1.5. – 75,40 (седемдесет и пет лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната.

3. Специфично конкурсно условие:

- По т.1.1. –  за лекарски кабинет;

- По т. 1.2. –  за лекарски кабинет;

- По т. 1.3. – за лекарски кабинет;

- По т. 1.4. – за стоматологичен кабинет;

- По т. 1.5. – за детска консултация.

                                      

Срок за отдаване под наем – от 10 (десет) години.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева с вкл. ДДС.

 

 

КМЕТ НА

СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”:

/МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

 

 

24.03.2020