Район „Връбница” -издадена виза за инвестиционно проектиране за изграждане на полигон за учебни цели в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2511

Район „Връбница” - издадена виза за инвестиционно проектиране за изграждане на полигон за учебни цели в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2511

 

Относно: Издадена виза от Главния архитект на Столична община за инвестиционно проектиране за изграждане на полигон за учебни цели в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2511, попадащ в УПИ 1-„за електроснабдяване-София ЕСП-запад" от кв. 20, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии", район Връбница на обект с обслужващо предназначение-полигон за учебни цели на „ ЧЕЗ-разпределение-България " АД, състоящ се от КТП, МТП, железобетонни стълбове, носещи стълбове, учебна електрическа мрежа, алейна мрежа и площадки.

На основание чл.12 от ЗУЗСО, във връзка с чл.15 от Наредбата за реда и начина на прбвеждане на обществени обсъждания, приета на Столичния общински съвет с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и писмо от НАГ-СО, постъпило в СO район „Връбница" с вх. № РВР16-ВК08-920 от 31.05.2016г., приложено, изпращаме Ви Заповед № РВР16-РД56-37/01.07.2016г. на Кмета на СО район „Връбница", ще се проведе процедура по обществено обсъждане на издадена виза от Главния архитект на Столична община за инвестиционно проектиране за изграждане на полигон за учебни цели в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2511, попадаш в УПИ 1-„за електроснабдяване-София ЕСП-запад" от кв. 20, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии", район Връбница на обект с обслужващо предназначение-полигон за учебни цели на „ЧЕЗ-разпределение-България" АД, състоящ се от КТП, МТП, железобетонни стълбове, носещи стълбове, учебна електрическа мрежа, алейна мрежа и площадки.

Писмени становища могат да се депозират в срок до 21.07.2016г., включително в деловодството на СО район „Връбница", с адрес: гр. София, бул.„Хан Кубрат", бл.328, вх.Б, етаж 1, стая 101. Становища, постъпили след определената дата няма да бъдат разглеждани.

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.07.2016г. от 15.30ч. в заседателна зала на „ЧЕЗ-разпределение-България" АД, с адрес: гр. София, ул. „Адам Мицкевич" №2 А.


ЗАПОВЕД ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.07.2016