Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на обект за организиране на ученическото столово хранене в 62-ро ОУ Христо Ботев

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед №СО16-РД98-109/21.12.2016 г. на Кмета на Столичната община, в изпълнение на Решение № 256 на Столичния общински съвет по Протокол № 81, т.7 от 14.05.2015 г. обявява: Конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 62-ро ОУ „Христо Ботев” по обособени позиции както следва:
   
I.Предмет на конкурса - отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене в 62 ОУ „Христо Ботев“:
Обособена позиция № 1: Ученически стол с разливна, с площ 31,46 кв.м.,
кв. Обеля“, АОС №11/13.12.1996 г.
   
Наемна цена лв. /12,60 лв/ на месец, по 0.40 лв/кв.м, без ДДС;
   
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на район „Връбница” СО, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 16.02.2017 г.
   
Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. /петдесет лева/ с включен ДДС.
   
Гаранция за участие в конкурс: 100.00 /сто лева/ с включен ДДС.
   
Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 02.03.2017 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102.
   
Разглеждането и оценяването на предложенията ще се състои в сградата на район “Връбница”, стая № 402 на 06.03.2017 г. от 11.00 часа.
   
Телефон за връзка: 02/495-77-54; 02/495-77-53;

01.02.2017