Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на помещения в сграда за комбинат за битови услуги в с. Мрамор

Столичната община - район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Решение № 503 по протокол № 18, т. 53 от 14.07.2016 г. на Столичния общински съвет и Заповед № СОА16-РД98-59/29.07.2016 г. на Кмета на Столичната община, продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост. 

1.Предмет на конкурса - отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост: 

1.1. Помещения с площ от 40.00 кв.м. в сграда за комбинат за битови услуги в с. Мрамор, с идентификатор 49206.2633.9139.1 (стар идентификатор 49206.2633.505.1) по КККР на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на ИД на АГКК, с административен адрес с. Мрамор, СО Район „Връбница”, ул. ”Васил Левски” № 40, АОС № 1190/18.12.1996 г., със специфично конкурсно условие за разполагане на телекомуникационни съоръжения; 

Начална наемна цена – 140,00 лева за месец без ДДС; 

Срок за отдаване под наем – от 10 (десет) години; 

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 26.09.2016 г. 

Цена на конкурсната документация 60,00 лв.(с включен ДДС); 

Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС; 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 04.10.2016 г. в сградата на район „Връбница” стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 05.10.2016 г. от 14.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. 

Телефон за връзка: 02/495-77-54;53.

20.09.2016