Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Връх Манчо“ №18 и №18А

Столичната община–район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповеди № СОА17-РД09-47/06.01.2017 г. на Кмета на Столичната община обявява конкурс за: "Oтдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост".
I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, както следва:
   
1.1. Поземлен имот /терен/ с пл. №422, кв. 23, с площ от 728,00 кв.м., находящ се на ул. „Връх Манчо“ №18 и №18А, АОС 861/08.09.1997 г., с предназначение за стопанска дейност;
   
Начална наемна цена – 401,00 лева/за месец, без ДДС.
Срок за отдаване под наем–5 /пет/ години.
   
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 27.02.2017 г.
   
Цена на конкурсната документация 60,00 лв. /с включен ДДС/.
   
Гаранция за участие в конкурс 100.00 /сто лева/ с вкл. ДДС.
   
Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 13.03.2017 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
   
Разглеждане и оценяване на предложенията:на 14.03.2017 г. от 11,00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.
   
Телефон за връзка:02-495-77-53;56

13.02.2017