Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени, намиращи се на ул. „Адам Мицкевич“, с предназначение – за стопанска дейност
Столичната община–район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповеди № СОА17-РД09-59/09.01.2017 г. на Кмета на Столичната община обявява:"Kонкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост".
   
I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, както следва:
   
1.1.Терен
– имот пл. № 487, с площ 585 кв.м., кв. 22, м. НПЗ „Модерно предградие“, съставляващ имот с идентифекатор 68134.2824.487, намиращ се на ул. „Адам Мицкевич“ № 17, АОС № 699/14.03.1997 г. и имот – пл. № 486, с площ 323 кв.м., кв. 22, м. НПЗ „Модерно предградие“ съставляващ имот с идентификатор 68134.2824.486, намиращ се на ул. „Адам Мицкевич“, № 19а, АОС №698/14.03.1997 г., с предназначение – за стопанска дейност;
   
Начална наемна цена – 456,00 лева /за месец, без ДДС.
   
Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
   
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 27.02.2017 г.
   
Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (с включен ДДС)
   
Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС.
   
Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 13.03.2017 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
   
Разглеждане и оценяване на предложенията на 14.03.2017 г. от 14,00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.
   
Телефон за връзка: 02-495-77-53;56;
13.02.2017