Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на част от едноетажна сграда – здравна служба, с. Волуяк

Столична общината – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА16-РД-09-853/18.05.2016 г. на Кмета на Столичната община продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост. 

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост - представляваща част от едноетажна сграда – здравна служба, с идинтификатор 12084.2700.404.1, със застроена площ от 126 кв.м., с АОС № 2854/17.10.2013 г., находяща се в с. Волуяк, ул. „Зорница“, УПИ VI- 404, кв. 31, по плана на м. Волуяк, одобрен със Заповед № РД-50-09-332/16.09.1988 г., КККР на с. Волуяк, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, като ползваната площ от четири кабинета е 51,24 кв.м. и прележащи идеални части – 24.30 кв.м. към тях – 47,41% - вход „А“, както следва: 

1.1. Помещение с площ от 13.90 кв.м. и 6,60 в.м. идеални части от общите части на сградата находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет; 
       Начална наемна цена: 97,61 лева за месец,без ДДС; 
       Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години; 

1.3. Помещение с площ от 14,19 кв.м. и 6,74 идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет; 
       Начална наемна цена: 99,64 лева за месец,без ДДС; 
       Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години; 

1.4. Помещение с площ от 11,76 кв.м. и 5,60 кв.м идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет.
       Начална наемна цена: 82,60 лева за месец,без ДДС;
       Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години;

2. Предмет на конкурса – отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост - представляваща част от едноетажна сграда – здравна служба, с идинтификатор 12084.2700.404.1, със застроена площ от 126 кв.м., с АОС № 2854/17.10.2013 г., находяща се в с. Волуяк, ул. „Зорница“, УПИ VI- 404, кв. 31, по плана на м. Волуяк, одобрен със Заповед № РД-50-09-332/16.09.1988 г., КККР на с. Волуяк, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, като ползваната площ от два кабинета е 15,91 кв.м. и прележащи идеални части – 7,30 кв.м. към тях – 45,80% - вход „Б“, както следва: 

2.1. Помещение с площ от 8,96 кв.м. и 4,12 кв.м идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет.; 
       Начална наемна цена: 62,75 лева за месец,без ДДС;
       Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години; 

2.2. Помещение с площ от 6,95 кв.м. и 3,18 кв.м. идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на Здравна служба с. Волуяк, с предназначение за лекарски кабинет. 
       Начална наемна цена: 48,63 лева за месец,без ДДС;
       Срок за отдаване под наем: от 5 (пет) години;

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 20.07.2016 г. 

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. с включен ДДС 

Гаранция за участие в конкурса 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС. 

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 27.07.2016 г. сградата на район „Връбница” стая № 102. 

Разглеждане и оценяване на предложенията на 28.07.2016 г. от 14.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-53;54

13.07.2016